Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Oplysning om aftaler vedrørende varer og ikkefinansielle tjenesteydelser indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg.

Senest revideret 16. december 2019

Firmaet:

Råd til Advokat

v/Advokat Birgitte Wessel Knaack

Hersegade 34C

4000 Roskilde

CVR: 34262160

Telefon:  2983 1963

Mobil:  2232 1963

birgitte@rta-ros.dk

Ansvarsforsikring:

HDI-Gerling police nr. VAS1300878

Bank

Konto: Sydbank konto nr. 6060 114 8988

Klientkonto:  Sydbank konto nr. 6060 579 8168

Etableringsår:

2013


Betaling

Som regel vil vi opkræve et beløb af dig, når vi indgår aftale om, at vi skal bistå dig med din sag.  Det gør vi, fordi den bistand, vi yder dig, er individuel og kun beregnet på din sag.  Hvis vores aftale af den ene eller anden grund ophæves, vil beløbet blive betalt tilbage til dig helt eller delvist.  (Se mere om det nedenfor under "Hvis du fortryder").

De penge, du betaler til os, når vi indgår aftalen, er dine penge, indtil vi afregner sagen.

Afregningen sker løbende og ved sagens afslutning.

Betalingsmåder

Råd til Advokat modtager betaling ved almindelig bankoverførsel og med mobilepay

Når betalingen er gennemført, står pengene på vores klientkonto.  Vi hæver pengene, når vi sender dig en faktura.


Ordrebekræftelse

Når vi har aftalt, at vi skal bistå dig i sagen, sender vi dig en ordrebekræftelse med en nærmere beskrivelse af, hvad vi har aftalt. 


Leveringsbetingelser

Vi begynder på behandlingen af din sag, når vi har sendt dig vores ordrebekræftelse og modtaget besked om, at din betaling er gennemført.  Vi har ingen faste leveringstider, da det afgøres af arten og omfanget af sagen, hvornår vores bistand leveres.


Hvis du fortryder

Der er ingen fortrydelsesret på advokatydelser, når først den er leveret efter dit udtrykkelige samtykke.

Når du har modtaget ordrebekræftelse fra os og indbetalt det beløb, som vi har opkrævet i ordrebekræftelsen, har du givet samtykke til, at vi begynder at behandle sagen, og anerkendt, at du ikke kan returnere den bistand, som vi leverer til dig.

Hvis du fortryder aftalen, før vi begynder på behandlingen af din sag, eller inden vi er færdig med det, vi har aftalt, vi skal bistå dig med, vil vi afregne sagen på baggrund af den tid, vi har brugt på sagen og på baggrund af den timesats, som vi har aftalt.


Priser

Vores honorar beregnes på baggrund af vores tidsforbrug og vores timesats på kr. 2.000, + moms kr. 500,00, i alt kr. 2.500,00.  Hvis vi har aftalt en fast pris for den ydelse, vi skal levere til dig, vil beløbet fremgå af ordrebekræftelsen.

Ud over vores honorar kan der være omkostninger ved sagen til afgifter eller gebyrer.  Det vil stå i vores ordrebekræftelse, hvis vi forventer, at der er sådanne omkostninger.


God advokatskik

Advokat Birgitte Wessel Knaack har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Vi er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet. Det betyder bl.a., at der bliver ført tilsyn med, at vi overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over den bistand, vi har ydet dig, kan du altid rette henvendelse direkte til os på mail eller i brev.  Kan vi ikke i fællesskab finde en løsning, du kan være tilfreds med, kan du klage til Advokatnævnet.

Ønsker du at klage til Advokatnævnet, kan du gå ind på Advokatnævnets hjemmeside, eller du kan sende dem en mail.


Dine personlige oplysninger

For at vi kan bistå dig i din sag, skal vi bruge oplysninger om dig.  Ud over oplysningerne om sagen skal vi bruge oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 

I sager omfattet af Hvidvaskloven skal vi herudover bruge dit cpr. nr. og have kopi af billedlegitimation ved sagens begyndelse.  Vi oplyser dig om det i vores ordrebekræftelse, hvis sagen er omfattet af hvidvaskloven.

Skal vi søge retshjælpsdækning eller fri proces til sagen, skal vi også bruge dine skatteoplysninger.

Personoplysningerne registreres hos Råd til Advokat v/advokat Birgitte Wessel Knaack og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi bruger ikke de oplysninger, vi har om dig, til andet end behandlingen af din sag.  Vi videregiver kun dine oplysninger med dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det sker i forbindelse med behandlingen af sagen, hvor det kan være nødvendigt at videregive oplysninger til Retten eller myndigheder.

Vi kan ikke sende krypterede mails.

Som registreret hos Råd til Advokat v/advokat Birgitte Wessel Knaack har du altid ret til at gøre indsigelse mod vores registrering af dine oplysninger.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, skal du kontakte Råd til Advokat v/advokat Birgitte Wessel Knaack på mail.

Se vores eksterne persondatapolitik her


Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning

Råd til Advokat er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret hos HDI-Gerling.

Ansvaret for den leverede rådgivning er begrænset til et beløb på maksimalt 25 millioner kr. pr. opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i ét kalenderår, kan dog ikke overstige 50 millioner kr.

Råd til Advokat er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

Råd til Advokat hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist dig til. Vi hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med dig har overladt dele af opgavens løsning til.


Interessekonflikter

Når vi modtager en sag, undersøger vi, at der ikke er en interessekonflikt.

Hvis der er en interessekonflikt, kan vi ikke tage sagen, men så hjælper vi gerne med at henvise dig til en anden advokat.

I sammenslutningen Råd til Advokat har vi interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.


Hvidvaskloven

Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Dette betyder, at vi bl.a. skal indhente oplysninger om dit navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr.

Identitetsoplysningerne skal vi opbevare i mindst fem år efter afslutningen af vores samarbejde med dig.

Du kan altid bede os om at slette dine oplysninger.  Det gør du ved at henvende dig på mail@rta-ros.dk