Retssager
småsag

Retssager

I retssager omfatter vores assistance en gennemgang af de dokumenter, du sender os, og en drøftelse med dig af, hvad du ønsker at få ud af sagen.

Er du blevet sagsøgt, meddeler vi Retten, at vi repræsenterer dig, og overtager herefter al korrespondance med Retten og modparten.  Du bliver naturligvis inddraget i sagen.  Du får kopi af al korrespondance og udkast til godkendelse, før vi sender noget til modparten eller Retten.


Vores honorar

Vi vil ikke kunne give dig et fast honorar eller et begrundet overslag, for i begyndelsen af en retssag kender vi ikke omfanget af vores arbejde med sagen.

Vores salær beregnes med udgangspunkt i medgået tid og under inddragelse af sagens værdi, kompleksitet, det ansvar sagen indebærer, og det opnåede resultat.

Vores timesats er kr. 2.750,00 inkl. moms.


Forventede udlæg

Hvis du bliver sagsøgt skal du ikke betale retsafgift.

Som sagsøger skal du betale retsafgift. Afgiften beregnes på baggrund af sagsgenstandens størrelse.

Småsager er sager som har en maksimal værdi på 50.000 kr. I småsager er retsafgiften kr. 500 ved sagens anlæg.

Hvis vi anmoder om syn og skøn, hæfter du som rekvirent for skønsmandens honorar.


Omkostninger ved retssagen

Som udgangspunkt skal du selv betale omkostningerne ved retssagen. Omkostningerne er retsafgiften og omkostninger til advokat.

Hvis du taber sagen, kan du blive pålagt også at betale modpartens advokatomkostninger.

Vinder du sagen, kan modparten blive pålagt at betale dine advokatomkostninger, men det er langt fra sikkert, at det beløb, som modparten bliver pålagt at betale, dækker alle dine omkostninger.

Du kan ikke få dækket dine egne transportomkostninger eller din egne tabte arbejdsfortjeneste.

Det er Retten, der fastsætter sagsomkostningerne.

 

Retshjælpsforsikring eller fri proces

Hvis du har en retshjælpsforsikring eller du opfylder betingelserne for fri proces, er der mulighed for enten at søge retshjælpsdækning hos dit forsikringsselskab eller at søge fri proces. Det bistår vi dig med.

Hvis sagen er omfattet af din retshjælpsforsikring, og forsikringsselskabet skønner, at du har rimelig grund til at føre sagen, dækker rets-hjælpsforsikringen omkostningerne ved sagen, dvs. både dine egne sagsomkostninger og de omkostninger, som du måtte blive dømt til at betale modparten, hvis du taber sagen.

Du kan ikke få retshjælpsdækning eller fri proces til anden advokatbistand end selve retssagen.  Din retshjælpsforsikring (tilknyttet din indboforsikring) dækker først, når sagen er anlagt ved en domstol. I småsager dækker forsikringen først vores behandling af sagen ved selve hovedforhandlingen.  Det vil sige, du skal selv betale for vores bistand med forberedelsen af sagen (det er hele den skriftlige del af retssagen)

Forsikringen dækker også

  • omkostninger, som ligger ud over, hvad modparten bliver dømt til at betale dig i sagsomkostninger, hvis du vinder sagen,
  • omkostninger til afholdelse af syn- og skøn.

Forsikringen dækker ikke omkostninger, som har været urimelige, og den dækker heller ikke dine egne rejseomkostninger og eventuel tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, dækker rets-hjælpsforsikringen omkostningerne uden selvrisiko.

Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal du selv betale en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, minimum 2.500 kr. Selvrisikoen gælder, uanset om du vinder eller taber sagen.

Der gælder en maksimumsdækning fra forsikringsselskabets side. Det fremgår af dine forsikringsbetingelser, hvad maksimumsdækninger er på din forsikring.

Hvis sagens omkostninger overstiger retshjælpsdækningen fra dit forsikringsselskab, skal du selv betale den del.

De økonomiske betingelser for fri proces kan du se, hvis du klikker på knappen til højre i skærmen.Småsager


Småsager er sager, hvis økonomiske værdi er højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger.


Småsager er også sager uden økonomisk værdi.  Det kan være sager, hvor du ønsker, at din modpart skal dømmes til at gøre noget.


Endelig kan man aftale, at en sag skal behandles efter reglerne om småsager.


Du kan læse mere om småsager på domstolenes hjemmeside.  Klik på knappen til højre.  Der kan du også se, hvordan du skal gribe det an, hvis du vil anlægge en småsag.  Og du kan se, hvilke typer sager, der ikke kan behandles som småsager.Retshjælpsdækning til småsager


Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du anmode om retshjælpsdækning til en retssag.  Det gælder også småsager. 


I småsager dækker forsikringen kun selve hovedforhandlingen.  Det vil sige selve retsmødet.  Det betyder, at du selv skal forestå forberedelsen af sagen, eller også skal du betale for den.


Du skal være opmærksom på dit forsikringsselskabs bestemmelser om selvrisiko.  Hvis dit forsikringsselskab har en minimumsselvrisiko, og denne også gælder i småsager, kan du risikere, at du selv kommer til at betale en betydelig del af de omkostninger, som retssagen påfører dig.Uanset, hvor godt du selv forbereder en sag, du har anlagt som småsag, vil der altid være sagsbehandling forbundet med, at en advokat indtræder i sagen.  Du skal derfor være forberedt på, at vi vil beregne honorar for vores gennemgang af sagen forud for hovedforhandlingen.  Honoraret vil blive beregnet på baggrund af vores timesats og megået tid.